Margherita

Tomato sauce, Argerola mozzarella, basil, pecorino DOP and seed oil
0